STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

GRUDZIEŃ 2012

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

XXI/107/2012

05.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na rok
2013 na terenie Gminy Jordanów Śląski

 

GRUDZIEŃ 2012

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

XXII/108/2012

28.12.2012 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów Śląski
2. XXII/109/2012 28.12.2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
3. XXII/110/2012 28.12.2012 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4.

XXII/111/2012

28.12.2012 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
5. XXII/112/2012 28.12.2012 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
6. XXII/113/2012 28.12.2012 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
7.

XXII/114/2012

28.12.2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski
8. XXII/115/2012 28.12.2012 uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
9. XXII/116/2012 28.12.2012 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012
10. XXII/117/2012 28.12.2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2012 rok.
11. XXII/118/2012 28.12.2012 przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 - 2018
12. XXII/119/2012 28.12.2012 zmiany uchwały Nr V/23/2011z dnia 25 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso
13. XXII/120/2012 28.12.2012 projekt uchwały Nr XXII/120/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/93/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski - nie został przyjęty
14. XXII/121/2012 28.12.2012 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
14. XXII/122/2012 28.12.2012 uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2013

 


 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Mikłaszewska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

20.12.2012 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski