BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Urząd Gminy Jordanów Śląski
BIP » Urząd Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy » ROK 2020

ROK 2020

Zarządzenia Wójta Gminy - ROK 2020

 

STYCZEŃ


Zarządzenie nr 1/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 15.stycznia.2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jordanów Śląski na BIP.

Zarządzenie nr 2/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Jordanów Śląski w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie nr 3/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, dla której Gmina Jordanów Śląski jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 4/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2020 roku.

Zarządzenie nr 5/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

LUTY


ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

 

MARZEC


ZARZĄDZENIE Nr 7/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 05 marca 2020 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 05 marca 2020 r.
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Jordanów Śląski w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 05 marca 2020 r.
w sprawie: zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, dla której Gmina Jordanów Śląski jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie: funkcjonowania Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

ZARZĄDZENIE Nr 10A/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Jordanów Śląski z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jordanowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

 

KWIECIEŃ


ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 03 kwietnia 2020 r.
w sprawie: szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Jordanów Śląski na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 03 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zakazu z korzystania z placów zabaw. siłowni zewnętrznych i boisk, znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID - 19.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Jordanów Śląski w roku szkolnym 2020/2021.
 
ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, dla której Gmina Jordanów Śląski jest organem prowadzącym.
 
ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
 
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów Śląski.

 

MAJ


ZARZĄDZENIE Nr 18/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji oraz określenia trybu pracy Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
z dnia 19 maja 2020 r. 
w sprawie wznowienia zajęć w oddziałach przedszkolnych oraz umożliwienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Ślaskim w okresie stanu epidemii.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
z dnia 19 maja 2020 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 

CZERWIEC


ZARZĄDZENIE Nr 21/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie  odwołania zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk, znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 21a/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Jordanów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie  ustalenia dnia 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jodanów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 24/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zasad rachunkowości i systemu zarządzania dla projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy gminy Jordanów Śląski"

ZARZĄDZENIE Nr 25/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zasad rachunkowości i systemu zarządzania dla projektu pn. "Zdalna Szkoła"

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Jordanowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 27/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 28/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie  upoważnienia pracownia Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pelnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jordanowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia powołania i składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 

LIPIEC


ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej na terenie gminy Jordanów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 32/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 17 lipca 2020 r.
zarządzenie zmieniające zarządzenie 13/2014 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 kwietnia 2014 r.

SIERPIEŃ


ZARZĄDZENIE Nr 32a/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany regulaminu w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

 

WRZESIEŃ


ZARZĄDZENIE Nr 35/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 września 2020 r.
w sprawie nowych zasad sporządzania i prowadzenia ewidencji VAT.

 

PAŹDZIERNIK


ZARZĄDZENIE Nr 37/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 22 pażdziernika 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 22 pażdziernika 2020 r.
w sprawie ustanowienia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski

 

LISTOPAD


ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Jordanów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zasad rachunkowości systemu zarządzania dla projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacji na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim"

ZARZĄDZENIE Nr 41/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zasad rachunkowości i systemu zarządzania dla projektu pn. "Zdalna szkoła+"

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zasad rachunkowości i systemu zarządzania dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii - Etap 1-szy"

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie przyznania dodatków za wykonywanie prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

 

GRUDZIEŃ


ZARZĄDZENIE Nr 44/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 45/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE Nr 46/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 3 0stycznia 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. dostępności w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

Wprowadził Marek Jakubina 10.01.2020 20:44:52
Opublikował Marek Jakubina 10.01.2020 20:44:52
Odpowiedzialny za treść Zuzanna Iwańska 10.01.2020 20:44:52
Zaktualizował Marek Jakubina 12.04.2022 09:42:35

Archiwalne informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się na poprzedniej wersji BIPu pod adresem:

http://www.archiwumbip.jordanowslaski.pl/strony/ug_zarzadzenia_2019_12.htm


 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.